Vragen? Bel ons: 030 6571710 Snelle levering!Uitstekende service!
Search Site

Leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Lid 1: in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - adviseur c.q. leverancier a.vanRaak promotions b.v. - opdrachtgever c.q. cliënt diegene die met de leverancier in een (pre)contractuele verhouding staat. Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan zowel de door leverancier te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen. Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen de leverancier en cliënt gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bijv. C.O.D., ex works etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990. Artikel 2 Toepasselijkheid Lid 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door de leverancier gedane aanbiedingen en op alle door leverancier gesloten overeenkomsten met cliënt. Lid 2: Afwijkende bedingen binden leverancier slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft. Lid 3: Verwijzing van cliënt naar eigen voorwaarden wordt door de leverancier niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Artikel 3 Aanbiedingen Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en in normale werktijden. Lid 2: Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand een bericht en binden de leverancier niet. Artikel 4 Prijzen Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro’s en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Lid 2: Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd. Artikel 5 Annuleringen Lid 1: Indien opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gebonden aan leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van leverancier op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede het overige uit de annulering voortvloeiende schade. Artikel 6 Levering van bedrukte goederen Lid 1: Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit. Lid 2: De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliënt te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt. Lid 3: Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Artikel 7 Advies werkzaamheden en productontwikkeling Lid 1: Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden. Lid 2: Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van adviseur, diens producten en/of diensten. Lid 3: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken nar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven goederen een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief. Artikel 8 Leveringen en levertijd Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: a) de dag van totstandkoming van de overeenkomst; b) de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke; c) de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Lid 3: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen. Lid 4: Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de van leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van haar leveranciers. Lid 5: Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten, maximaal 10 % meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren. Lid 6: Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is. Lid 7: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door de leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting en verzekering. Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden, in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt aangeboden en/of de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen. Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van cliënt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt. Lid 10: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kiest leverancier naar beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten zijn voor rekening van de cliënt. Lid 11: Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt mag cliënt de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in de originele verpakking retourneren aan leverancier waarna de factuur gecrediteerd wordt. Lid 12: Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen afwijken van het monster, model of voorbeeld. Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing. Artikel 9 Reclames Lid 1: Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is. Lid 2: Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. Lid 3: Reclames terzake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. Lid 4: Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leverancier garantie heeft gegeven. Lid 5: Door leverancier als ondeugdelijke erkende goederen zullen door hem hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijzen van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting. Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid. Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud Lid 1: De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan. Lid 2: Indien de leverancier in het kader van de met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat cliënt ook deze vordering van de leverancier geheel voldaan heeft. Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de leverancier jegens cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier. Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij cliënt zich verplicht om, in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel. Lid 5: Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen zodra de leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen cliënt. Lid 6: Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier tekortschiet of de leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. Artikel 11 Betaling Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan leverancier netto binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft. Nalatigheid van cliënt ter zake van het afnemen van zaken, laat de betalingsverplichting onverlet. Lid 2: Tot het netto factuurbedrag behoort de in de factuur genoemde krediet – beperkingstoeslag van 2%, die uitsluitend in mindering mag worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 14 dagen na factuurdatum wordt betaald. Lid 3: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van cliënt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen. Lid 4: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan. Lid 5: De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van cliënt te verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet – uitvoering van de overeenkomst. Lid 6: Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag. Lid 7: Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van cliënt. De buiten gerechtelijk incassokosten worden gesteld op het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, zoals vastgesteld in het calculatieschema voor advocatendeclaraties. Lid 8: Indien cliënt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij de leverancier op cliënt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Artikel 12 Aansprakelijkheid Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van leverancier, is leverancier slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van leverancier dan wel van personen door leverancier tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd, echter tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door de leverancier geleverde zaken in verband waarmede schade is ontstaan. Lid 2: Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door cliënt en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten. Lid 3: Indien cliënt zaken, waaromtrent leverancier hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpand of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is cliënt verplicht leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door leverancier aan de wederpartij te leveren. Artikel 13 Ontwerpen, modellen etc. Lid 1: Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap e.d. die door leverancier worden gehanteerd blijven ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van leverancier en mogen derhalve behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen leverancier en cliënt gebruikt worden. Lid 2: Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van cliënt, betreffende intellectuele eigendomsrechten. Artikel 14 Geschillen/toepasselijk recht Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Lid 2: Met inachtneming van het bepaalde in artikel 100 van het wetboek van Burgelijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde Rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van leverancier. Lid 3: Voor zover niet anders dan uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

 

Back to top